Randstadjurist.nl - Schadecheck - Letselschade - Materiele schade - MVO

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Randstadjurist

Wij willen een intensieve relatie opbouwen met u als klant

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

De opdrachtnemer: Randstadjurist.nl die de hieronder aangeduide werkzaamheden uitvoert;
De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van Randstadjurist;
Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Randstadjurist te bepalen werkzaamheden die door Randstadjurist verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 2: Algemeen

Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Randstadjurist gesloten opdrachten.
De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

Artikel 3: Dienstverlening

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdracht heeft gegeven middels ondertekening, retourzending en ontvangst door Randstadjurist van de opdrachtbevestiging.
De opdrachtgever verleent aan Randstadjurist.nl de opdracht tot belangenbehartiging ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het incident geleden en te lijden schade.
De werkzaamheden die Randstadjurist voor opdrachtgever verricht, wordt buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dat wil zeggen dat Randstadjurist tracht de door opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Randstadjurist draagt gedurende de behandeling van de zaak zorg voor de verzending van alle relevante stukken naar opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bewaren van deze stukken.

Artikel 4: Behandeling van de zaak

Randstadjurist is gehouden de belangen van haar opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, dan zal Randstadjurist zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, maar niet garanderen dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
Randstadjurist is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Randstadjurist de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal zich inspannen om een hoog niveau qua dienstverlening te bereiken, maar geeft geen enkele garantie hiertoe.

Artikel 5: Medewerking en gegevensverstrekking

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door Randstadjurist frustreren dan wel onmogelijk maken.

Indien en zolang de zaak bij Randstadjurist in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij Randstadjurist beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan Randstadjurist de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en/of verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.

Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten dan dient u bij deze verzekeraar melding van uw schade te doen. Doe dit in ieder geval in verband met verjaring binnen drie jaar na de datum van het ongeval.
Voor het ter betaling kunnen stellen van de schadevergoeding door de aansprakelijke partij, dan wel diens verzekeraar, is opdrachtgever verplicht zijn eigen rekeningnummer door te geven waarop deze gelden gestort mogen worden, wat betekent dat opdrachtgever niet onder bewind, curatele etc. staat. In dit geval dient het rekeningnummer van de bewindvoerder, curator, etc. te worden doorgegeven.
Opdrachtgever verleent toestemming aan Randstadjurist voor het uitbrengen van een – geanonimiseerd – bericht met betrekking tot zijn/haar letselschadezaak.

Artikel 6: Vernietiging van oude dossiers

Gedurende een periode van tien jaar na het afwikkelen dan wel sluiten van een zaak zal het dossier in het (digitale)archief van Randstadjurist worden bewaard. Aan het opvragen van oude dossiers uit dit archief zijn eventuele kosten verbonden.
Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Artikel 7: Geheimhouding

Randstadjurist is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim.

Randstadjurist is gerechtigd alle (medische) informatie en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid Randstadjurist

De aansprakelijkheid van Randstadjurist voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde inkomsten etc. is uitgesloten.
Randstadjurist dient in geval er sprake is van een verwijtbare toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk door opdrachtgever in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

Iedere aansprakelijkheid van Randstadjurist is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door Randstadjurist het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is Randstadjurist daarvoor in het geheel niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.

Randstadjurist is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde hulppersonen (derden) niet aansprakelijk.

Artikel 9: Kosten juridische bijstand

Zolang de zaak nog niet voor de rechter is gebracht worden deze kosten ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd. Deze kosten worden gerekend tot de schade zoals het slachtoffer die lijdt en worden namens u door Randstadjurist verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk op grond van artikel 6:96 BW.

Het honorarium wordt vastgesteld door de bestede uren in de desbetreffende periode te vermenigvuldigen met het uurtarief van Randstadjurist.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege.
Randstadjurist behoudt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen.
Indien de buitengerechtelijke kosten worden vergoed door een wederpartij dan machtigt opdrachtgever deze wederpartij om de vergoeding rechtstreeks aan Randstadjurist te betalen.

Indien de buitengerechtelijke kosten niet (geheel) worden vergoed is Randstadjurist bereid deze kosten in bepaalde gevallen kwijt te schelden.

Artikel 10: Juridische bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Indien naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, een geschil is gerezen tussen partijen, zijn beide partijen bevoegd dit geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter van een door opdrachtnemer te bepalen arrondissement. Indien partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van arbitrage, bindend advies of mediation, dan zal een zodanig geschil eerst worden voorgelegd aan een door partijen gezamenlijk te benoemen mediator.
Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Schadevergoeding formulier

U heeft als het goed is geen recht op een schadevergoeding, neemt u alsnog contact met ons op voor eventuele mogelijkheden
U heeft als het goed is geen recht op een schadevergoeding, neemt u alsnog contact met ons op voor eventuele mogelijkheden
U heeft als het goed is geen recht op een schadevergoeding, neemt u alsnog contact met ons op voor eventuele mogelijkheden

Wij nemen binnen 1 werkdag telefonisch contact met u op.

Stefan

Stefan

Wij reageren gewoonlijk binnen 1 uur

I will be back soon

Stefan
Welkom bij Randstadjurist. Heeft u vragen over letselschade? Klik hieronder om mij via Whatsapp een bericht te sturen. Of bel ons direct. Je krijgt vrijblijvend advies, geheel kosteloos!
chat Direct contact